Toelichting op de financiën

Onze inkomsten worden gevormd door de huur die de bewoners betalen en daarnaast door giften, beheerd in het Wennie Los Fonds. Hieruit wordt met name de opvang van vluchtelingen ondersteund. De  belangrijkste uitgave is het onderhoud van De Kooikamp. Ons doel is een kleine reserve aan te houden voor onderhoud en daarnaast de huren laag te houden.

De financiële balans van de Kooikamp over 2018:

Balanstotaal van de activa:         € 29.540,-

Balanstotaal van de pasiva:        € 29.540,-

De staat van baten en lasten van de Kooikamp over 2018:

Totaal baten:     € 46.237,-

Totaal lasten:    € 33.489,-

Batig resultaat: €  2.748,-

 

De financiën van 2018 zullen tijdens de jaarvergadering van juli 2019 worden besproken en na goedkeuring op de website worden geplaatst.