Toelichting op de financiën

Onze inkomsten worden gevormd door de huur die de bewoners betalen en daarnaast door giften, beheerd in het Wennie Los Fonds. Hieruit wordt met name de opvang van vluchtelingen ondersteund. De  belangrijkste uitgave is het onderhoud van De Kooikamp. Omdat we in voorgaande jaren veel kosten hebben gehad was er een negatief resultaat ontstaan. Daarom is er in 2017 alleen klein noodzakelijk onderhoud gepleegd, waardoor het resultaat nu weer € 7.000 positief is. Ons doel is een kleine reserve aan te houden voor onderhoud en daarnaast de huren laag te houden.

 

De financiële balans van de Kooikamp over 2017:

Balanstotaal van de activa:         € 21.317,-

Balanstotaal van de pasiva:        € 21.317,-

 

De staat van baten en lasten van de Kooikamp over 2017:

Totaal baten:     € 45.749,-

Totaal lasten:    € 38.503,-

Batig resultaat: €  7.246,-

 

De financiën van 2017 zullen tijdens de jaarvergadering van juli 2018 worden besproken en na goedkeuring op de website worden geplaatst.